Compatibilitat de les pensions d’orfanesa.

Compatibilitat de les pensions d’orfanesa.

Les pensions d’orfenesa que reben els orfes amb discapacitat severa seran compatibles amb altres pensions que pugui generar el propi pensionista amb discapacitat a partir de la realització d’una activitat laboral, com les de jubilació o les d’incapacitat permanent.


Així ho recull el Projecte de Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a l”any 2010, remès pel Govern a les Corts, i que es fa ressò d’una demanda del CERMI per millorar la protecció social de la discapacitat.

Fins el moment, segons estableix la vigent Llei General de Seguretat Social, “els orfes incapacitats per al treball amb dret a pensió d’orfenesa, quan percebin una altra pensió de la Seguretat Social en raó a la mateixa incapacitat, podran optar entre una i una altra“.

Una vegada que entri en vigor la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2010, és a dir, a partir de l’1 de gener pròxim, aquesta incompatibilitat deixa d’existir, es pot acumular la pensió d’orfenesa amb altres que la pròpia persona pugui generar derivades o com a conseqüència del seu treball.

El Projecte de Llei de Pressupostos per a 2010 dóna nova redacció a l’apartat 3 de l’article 179 del text refós de la Llei General de la Seguretat Social, que queda en els termes següents:

«Quan l’orfe hagi estat declarat incapacitat per al treball amb anterioritat al compliment de l’edat de 18 anys, la pensió d’orfenesa que vingués percebent serà compatible amb la d”ncapacitat permanent que pogués causar, després dels 18 anys, com a conseqüència d’unes lesions diferents de les que van donar lloc a la pensió d’orfenesa, o, si escau, amb la pensió de jubilació que pogués causar en virtut del treball que realitzi per compte propi o aliè.»

Amb aquesta mesura, es dóna un nou pas en la millora del tractament que dispensa el sistema de Seguretat Social a les situacions de discapacitat, flexibilitzant l’exercici d’activitats laborals i la percepció de prestacions socials.

[Font: CERMI.ES]

Share this post

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *