Familia

Familia

Reconeixement de la discapacitat

Real Decreto 1971/1999, de 23 diciembre, de procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de minusvalía

Real Decreto 1169/2003, de 12 de septiembre, por el que se modifica el anexo I del Real Decreto 1971/1999, de 23/12/1999, de procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de minusvalia

Ordre ASC/512/2009, de 18 de novembre, de la targeta acreditativa de la discapacitat

Infància i familia

Decret 261/2003, de 21 d’octubre, pel qual es regulen els serveis d’atenció precoç

Decret 206/1995, de 13 de juny, pel qual s’adscriu l’atenció precoç al Departament de Benestar i Família

Decret 154/2003, de 10 de juny, sobre la Comissió interdepartamental de coordinació d’actuacions de l’Administració de la Generalitat adreçades a la infància i l’adolescència amb discapacitats o amb risc de tenir-ne

Llei 18/2003, de 4 de juliol, de suport a les famílies

Programes de suport

Ordre BES/6/2002, de 10 de gener, per la qual s”estableix el Programa de suport a l”autonomia a la pròpia llar, s”obre convocatòria i s”aproven les bases per a la concessió d”ajuts a persones naturals per a programes del Departament de Benestar Social en matèria de serveis socials. (Correcció d”errada en el DOGC núm. 3649, pàg. 10061, de 4.6.2002)

Decret 24/1998, de 4 de febrer, pel qual es regula el Programa d”ajudes d”atenció social a persones amb disminució

Decret 254/1992, de 26 d”octubre, de creació del Programa de suport a les famílies amb una persona gran discapacitada 

Ordre de 26 de gener de 1999, de desplegament del Decret 254/1992, de 26 d”octubre, de creació del Programa de suport a les famílies amb una persona gran discapacitada

Reconeixement de drets

Llei 17/2010, del 3 de juny, de la llengua de signes catalana

Ley 27/2007, de 23 de octubre, por la que se reconocen las lenguas de signos españolas y se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas

Llei 19/2009, del 26 de novembre, de l”accés a l”entorn de les persones acompanyades de gossos d”assistència

Protecció patrimonial

Ley 1/2009, de 25 de marzo, de reforma de la Ley de 8 de junio de 1957, sobre el Registro Civil, en materia de incapacitaciones, cargos tutelares y administradores de patrimonios protegidos, y de la Ley 41/2003, de 18 de noviembre, sobre protección patrimonial de las personas con discapacidad y de modificación del Código Civil, de la Ley de Enjuiciamiento Civil de la normativa tributaria con esta finalidad

Ley 41/2003, de 18 de noviembre, de protección patrimonial de las personas con discapacidad y de modificación del Código Civil, de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la Normativa Tributaria con esta finalidad

Real Decreto 1853/2009, de 4 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 177/2004, de 30 de enero, por el que se determina la composición, funcionamiento y funciones de la Comisión de protección patrimonial de las personas con discapacidad 

Share this post

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *