Targeta de permissibilitat d’estacionament

Targeta de permissibilitat d’estacionament

Targeta personal i intransferible, amb validesa a la Comunitat Europea, que té dues modalitats:

a. Targeta d’aparcament individual per a persones amb discapacitat i mobilitat reduïda

Al territori de Catalunya permet:

 • Estacionar el vehicle gratuïtament i sense limitació de temps en els estacionaments amb horari limitat (àrees blaves), en els reservats per a veïns residents (àrees verdes preferent resident i àrees verdes exclusives residentes) i en les àrees de càrrega i descàrrega).
 • No estar afectat per les limitacions de circulació i estacionament de les àrees de vianants.
 • Si el titular de la targeta condueix el vehicle, la possibilitat d’obtenir plaça d’aparcament reservada a prop del domicili o del lloc de treball.
 • Estacionar en les reserves de places d’aparcament públiques per a persones amb discapacitat, distribuïdes per les zones considerades d’interès en els nuclis urbans.
 • Estacionar en qualsevol lloc de la via pública, durant el temps imprescindible, sempre que no impedeixi la circulació de vehicles o vianants.

b. Targeta d’aparcament de transport col·lectiu per a persones amb discapacitat i mobilitat reduïda

Al territori de Catalunya permet:

 • Estacionar el vehicle gratuïtament i durant el temps imprescindible per recollir o deixar persones amb discapacitat i mobilitat reduïda, en les zones d’estacionament amb horari limitat (àrees blaves), en els reservats per a veïns residents (àrees verdes preferent resident),en les àrees de càrrega i descàrrega i a qualsevol lloc de la via pública sempre que no impedeixi la circulació de vehicles o vianants.

La targeta d’aparcament és vàlida a tota la Comunitat Europea però els tràmits i els requisits de concessió, així com els avantatges a què dóna dret són regulats per cada Estat, govern autònom o ens local.

Com es fa el tràmit?

Per tramitar la targeta d’aparcament individual, tant per primer vegada com si és per renovació, cal anar a qualsevol Oficina d’Atenció al Ciutadà, recollir i presentar la sol·licitud omplerta, per duplicat i adjuntar:

Si la persona amb discapacitat no condueix:

 • Original i fotocòpia (per a compulsar) del DNI, si en té, del titular de la targeta.
 • Dues fotografies tipus carnet del titular de la targeta (la targeta porta una fotografia del titular).
 • Original i fotocòpia (per a compulsar) del certificat de discapacitat. En aquest certificat ha de constar explicitament que l’interessat supera el barem de mobilitat i en els casos de persones invidents, que tenen una agudesa visual bilateral igual o inferior a 0,1, amb correcció, o una reducció concéntrica del camp visual igual o menor a 10 graus. Si el certificat no especifica aquestes condicions, no és vàlid per a la seva presentació.
 • Original i fotocòpia (per a compulsar) de la documentació que acrediti la representació legal, cas que el titular sigui menor d’edat o incapacitat, i el representant no sigui el pare o la mare.

Si la persona amb discapacitat condueix

 • Dues fotografies tipus carnet
 • Original i fotocòpia (per a compulsar) del DNI i del carnet de conduir.
 • Original i fotocòpia (per a compulsar) del certificat de discapacitat.

Per la targeta d’aparcament de transport col.lectiu també cal anar a qualsevol Oficina d’Atenció al Ciutadà, recollir la sol·licitud i presentar:

 • Imprès de sol·licitud degudament omplert, per duplicat.
 • Original i fotocòpia (per la seva compulsa) de la fitxa tècnica i del permís de circulació del vehicle.
 • Original i fotocòpia (a compulsar) del DNI o NIF del titular i del representant, així com del document acreditatiu en cas de representació.

El Sector de Seguretat i Mobilitat notifica a l’interessat la ressolució en el termini màxim de 4 mesos, cas de no rebre notificació es dona per desestimada i en cas de concessió caldrà anar a recollir-la.

Per notificar canvi de dades presentar instància adjuntant original i fotocòpia de la documentació justificativa addient al cas.

Per demanar un duplicat per pèrdua o robatori el procediment és el mateix que per primera vegada, adjuntant, a més, en el cas de pèrdua una declaració jurada del fet i en el cas de robatori una fotocòpia de la denúncia.

En cas de deteriorament, cal anar al Sector de Seguretat i Mobilitat amb dues fotografies tipus carnet i la targeta deteriorada.

Cas que algú tingui encara la targeta antiga (sense fotografia), cal que sol·liciti la nova com si fos la primera vegada.

Qui ho pot demanar?

Per posseir la targeta de permissibilitat d’aparcament individual per a persones amb discapacitat:

 • Cal posseir el certificat de reconeixement de la discapacitat.
 • Cal estar afectat per una discapacaitat greu que dificulti la mobilitat (això implica superar el barem de mobilitat reduïda que valora el Centre d’Atenció a Disminuïts de la Generalitat de Catalunya).
 • Cal ser conductor del vehicle. No obstant això, les persones amb mobilitat reduïda que no condueixen també poden ser titulars de la targeta, amb informe justificatiu de la necessitat que realitzarà l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat.
 • Així com persones amb discapacitat no conductores, amb una agudesa visual bilateral igual o inferior a 0,1 amb correcció, o una reducció concèntrica del camp visual igual o menor a 10 graus.

Per posseir la targeta d’aparcament de transport col·lectiu:

 • El vehicle ha de ser adaptat i destinat al transport col·lectiu de persones amb discapacitat amb mobilitat reduïda.
 • Cal ser una persona física o jurídica titular del vehicle.
 • Cal un informe justificatiu de la necessitat que realitzarà l’ens local.

Dates

El termini de validesa acostuma a ser de 10 anys per a persones amb discapacitat, encara que hi ha supòsits que poden modificar aquest termini.

Organisme responsable

Ajuntament de Barcelona / Sector de Seguretat i Mobilitat

Share this post

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *