Ingrés mínim vital

Ingrés mínim vital

Es tracta d’una prestació no contributiva fruit d’un dret subjectiu de les persones en situació de vulnerabilitat econòmica.

 • Queda regulat al RDL 20/2020, de 29 de maig (BOE 1 de juny).
 • Vol prevenir i lluitar contra el risc de pobresa i exclusió social de les persones que viuen soles o que formin part d’una unitat de convivència sense recursos econòmics suficients per a la cobertura de les seves necessitats bàsiques.
 • El Govern planteja que pot arribar fins a 850.000 famílies/persones en situació de pobresa.
 • Ha estat aprovat pel Consell de Ministres el 29 de maig del 2020 i serà possible sol·licitar-lo a partir del 15 de juny del 2020 amb efectes retroactius de cobrament a dia 1 de juny del 2020.

Qui té dret a cobrar l’ingrés mínim vital?

 • Persones soles o que formin part d’una unitat de convivència i que compleixin els requisits establerts al RDL 20/2020.
 • Cal ser major de 23 anys (excepte que es tingui un fill o filla a càrrec) i menor de 65 anys. Excepció límit edat i requisits: víctimes de violència de gènere, de trata d’éssers humans i/o d’explotació sexual.
 • Les persones o unitats de convivència que perceben la prestació de fill o menor a càrrec o de fill o menor a càrrec amb discapacitat de menys del 33 % (prestació a extingir) podran optar entre aquesta i l’IMV durant el 2020, fins a 30 dies després de la resolució de l’INSS.
 • Les persones que actualment cobren rendes mínimes autonòmiques (després de la sol·licitud, de l’intercanvi de dades entre administracions i de la resolució de l’INSS conforme es compleixen els requisits de l’IMV). (Període transitori fins al 31 de desembre del 2020).
 • Dones víctimes de violència de gènere, víctimes de tràfic d’éssers humans o d’explotació sexual.
 • Si la persona és menor de 23 anys però té la consideració de menor emancipat i/o major d’edat i té fills/filles o menors amb règim de guarda amb finalitat d’adopció o acolliment permanent, pot accedir a la prestació.
 • Excepcionalment, quan la unitat de convivència la componguin adults majors de 65 anys i menors de edat o persones incapacitades judicialment seran les persones majors de 65 anys les que sol·licitaran l’IMV.
 • A un mateix domicili no podrà haver-hi més de dos titulars (més de dues prestacions).
 • La definició d’unitat de convivència queda recollida en l’article 6 del RDL 20/2020.
 • Tenir residència legal i efectiva a Espanya i haver-la tingut de manera legal, efectiva i continuada durant almenys 1 any anterior a la data de presentació de la sol·licitud (excepte menors, dones víctimes de violència de gènere, víctimes de tràfic d’éssers humans i explotació sexual).
 • Si no estan treballant o són menors, figurar registrats com a demandants d’ocupació.
 • Cal que presentin anualment la declaració de renda (IRPF) i participin a les estratègies d’inclusió social que dissenyi l’entitat gestora.
 • Trobar-se en situació de vulnerabilitat econòmica als termes fixats en el RDL (prova d’ingressos i patrimoni, exclosa la residència habitual). La mitjana d’ingressos mensual de l’any anterior (persona sola o unitat de convivència) ha de ser com a mínim 10 euros inferior al tram d’IMV de referència.
 • Es computaran tots els ingressos de la unitat de convivència i/o persona durant l’any anterior a la sol·licitud.
 • No disposar d’un patrimoni personal o per unitat de convivència superior a 3 vegades la quantia corresponent de tram d’IMV (any anterior a la sol·licitud, excepte 2020).
 • No ser administrador de societat mercantil.
 • Excepcionalment durant el 2020 es computaran els ingressos d’aquest any en curs, però no es podrà haver superat el 2019 més del 50 % del límit d’ingressos marcat per accedir a la prestació.
 • No es computa la prestació de renda garantida de ciutadania, és compatible amb l’IMV.
 • Compatible amb treball retribuït (cal desenvolupament reglamentari), ingressos computables.
 • L’IMV és compatible amb el subsidi per a majors de 52 anys i amb la pensió de viduïtat. Es podrà sol·licitar si la suma dels ingressos és inferior al tram d’IMV corresponent.

Utilitza el simulador de l’ingrés mínim vital per comprovar si hi tens dret.

Quina serà la quantitat a percebre?

Des de 462 euros per a 1 persona adulta que visqui sola fins a 1.015 euros com a quantitat màxima.

La prestació és compatible amb la renda garantida de ciutadania fins al límit d’aquesta.

És compatible també amb els ingressos derivats del treball fins al límits establerts per la prestació.

Com i on es tramitarà?

Les persones o unitats de convivència que actualment cobren la prestació per fill/menor a càrrec sense discapacitat o amb discapacitat de menys 33 % que queda subsumida a l’IMV i es declara a extingir) entraran d’ofici sense cap tipus de tràmit al cobrament de la prestació (l’Administració creuarà les seves dades econòmiques per constatar-ho).

Es podrà tramitar a partir del 15 de juny, amb efectes retroactius de cobrament a dia 1 de juny del 2020. La gestió serà a càrrec de l’INSS (Institut Nacional de la Seguretat Social), excepte a Navarra i Euskadi, en col·laboració amb administracions locals i autonòmiques (caldrà signar convenis). Inicialment el tràmit es realitzarà via seu electrònica de la Seguretat Social.

Es percebrà la prestació mentre duri la situació personal/familiar de vulnerabilitat.

Les persones titulars i beneficiàries de l’IMV estaran exemptes de taxes acadèmiques en estudis postobligatoris (si no disposen de beques) (curs 2020/2021) i de pagament d’aportacions de farmàcia (2020).

Share this post

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *