Programa d’ajudes d’atenció social (PUA)

Programa d’ajudes d’atenció social (PUA)

Aquest Programa té per objecte contribuir a les despeses ocasionades per l’adquisició de productes i actuacions destinades a permetre la promoció de l’autonomia personal de les persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial amb mesures compensatòries per tal de millorar-ne la qualitat de vida i fomentar-ne la seva integració social.

Podran ser beneficiàries les persones que tinguin reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33% o, en tot cas, haver presentat la sol·licitud de valoració o de revisió del grau abans de la publicació d’aquesta ordre de convocatòria, i reuneixin les condicions i requisits especificats.

S’accepten despeses de l’any 2021 que no es van resoldre a la convocatòria de 2021. Cal, però, tornar a demanar la prestació corresponent per a aquestes despeses en la sol·licitud de la convocatòria 2023.

S’accepten totes les sol·lcituds relatives a despeses de 2022, ja que l’any passat no es va convocar el PUA.

S’accepten les sol·licituds en relació amb despeses efectuades – és a dir, factures – i previsió de despeses – pressupostos – de l’any 2023.


Si la persona beneficiària té 65 anys o més, cal acreditar que la condició de persona amb discapacitat es va instaurar abans de complir els 65 anys.

Altres requisits són estar empadronat o tenir residència legal a Catalunya des de fa 5 anys, trobar-se en situació de necessitat i complir amb les condicions específiques de cada tipus de prestació.

Es regeix per convocatòria pública anual. (Termini de presentació de sol·licituds per la convocatòria de 2021: és de les 9h del dia 31 de març fins a les 14h del dia 15 de maig de 2023).

Les sol·licituds s’han de presentar preferentment per mitjans electrònics al següent enllaç.

Per accedir-hi cal identficiar-se mitjançant el sistema idCAT Mòbil o certificat digital. En cas de que no es disposi d’aquest sistema, les OAC poden prestar suport per aconseguir-ho.

TIPOLOGIA DELS AJUTS:

1. Ajudes per a mobilitat i transport:

La prestació tecnològica per a la mobilitat i el transport ajuda les persones amb discapacitat i mobilitat reduïda o que necessiten un vehicle adaptat a sufragar les despeses ocasionades per la mobilitat i el transport amb l’objectiu d’augmentar la seva capacitat de desplaçament.

– Ajuts per a mobilitat:

– Obtenció / reconversió del permís de conduir.

– Adaptació del vehicle.

– Ajuts per a transport per a assistir a determinats serveis:

– Atenció precoç.

– D’ensenyament reglat postobligatori i formació ocupacional en centres autoritzats per a l’alumnat més gran de 16 anys.

2. Ajudes per a l’autonomia personal i la comunicació:

Aquesta prestació tecnològica contribueix a cobrir les despeses d’adquisició d’equipaments tècnics que permeten aconseguir la integració i la participació de la persona en l’entorn en què viu i s’interrelaciona. En persones amb discapacitat sensorial també es considera ajuda la persona intèrpret i la persona guia intèrpret per a l”alumnat sord o sordcec més gran de divuit anys que cursa ensenyament reglat obligatori o formació ocupacional a centres autoritzats.

– Ajudes tècniques per a persones amb discapacitat visual.

– Productes de suport per a persones amb discapacitat auditiva o sordceguesa.

– Productes de suport per a persones amb discapacitat física, intel·lectual o mental.

– Curs d’aprenentatge de llengua de signes o lectura labial i intèrpret sord, sordcec.

La documentació a presentar és específica de cada tipus de demanda.

Els ajuts per tractaments (rehabilitació del llenguatge, fisioteràpia i psicomotricitat) NO són objecte d’aquesta convocatòria.

Normativa aplicable

[Font: Departament de Drets Socials]

Share this post

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *